روش اکسپرس اینتري

اداره مهاجرت کشور کانادا از ابتداي سال 2015 سيستم جديد اکسپرس اینتري کشور کانادا را راه‌اندازي نمود.

افرادي که در اين سيستم واجد شرايط هستند بر اساس امتيازي که دارند در ليست انتظار براي گرفتن دعوت‌نامه قرار خواهند گرفت. به طور متوسط هر دو هفته تعدادي از افراد داخل ليست که امتيازشان بالاتر باشد دعوت‌نامه دريافت مي کنند . بعد از گرفتن دعوت‌نامه و ارسال مدارک، در صورتي که مشکلي در مدارک ارسالي وجود نداشته و مراحل پزشکي و امنيتي را با موفقيت پشت سر بگذارند در کمتر از يکسال ويزاي خود را دريافت خواهند کرد.

معیارهای گزینش نیروهای متخصص و کارگران ماهر :

برای واجد صلاحیت بودن از روش نیروهای متخصص و کارگران ماهر، بر اساس 6 معیار گزینش ارزیابی میشوید. طبق جدول زیر شما باید حداقل ۶۷ امتیاز بدست بیاورید.

امتیازات معیار گزینش
حداکثر 25 امتیاز
تحصیلات

حداکثر 28 امتیاز


دانش زبان فرانسه و / یا انگلیسی

 

حداکثر 15 امتیاز
سابقه کار

حداکثر 12 امتیاز
سن

حداکثر 10 امتیاز
پیشنهاد کار در کانادا

حداکثر 10 امتیاز
قابلیت انطباق

حداکثر 100 امتیاز
مجموع

67 امتیاز
امتیاز قبولی

تحصیلات ( حداکثر ۲۵ امتیاز) بر اساس نوع مدرک تحصیلی و تعداد سالهای تحصیل تمام وقت یا معادل آن، شما میتوانید امتیاز بدست بیاورید

امتیاز سطح تحصیلات
25 امتیاز
Ph.D

23 امتیاز

کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای
 

22 امتیاز
دو مدرک بعد از دبیرستان که یکی از آنها ۳ سال یا بیشتر باشد

21 امتیاز
مدرک بعد از دبیرستان ، سه سال یا بیشتر

19 امتیاز
مدرک بعد از دبیرستان ، 2 ساله

15 امتیاز
مدرک بعد از دبیرستان ، 1 ساله
5 امتیاز
دیپلم دبیرستان 

0 امتیاز
پایین تر از دیپلم دبیرستان

دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه ( حداکثر ۲۴ امتیاز) امتیازهایی بر اساس میزان دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه که دو زبان رسمی کانادا است، به شما داده میشود. به منظور ارزیابی این قابلیت، شما میتوانید مشخص کنید که کدام زبان، زباناول و کدام زبان دوم در نظر گرفته شود. امتیارات مربوط به قابلیتهای زبان بر مبنای زیر داده میشود:

نوشتن خواندن درک مطلب صحبت کردن سطح زبان
4 4 4 4
CLB 7

5 5 5 5
CLB 8

6 6 6 6
CLB 9

0 0 0 0
کمتر از CLB 7

نوشتن خواندن درک مطلب صحبت کردن
(سطح زبان دوم )

1 1 1 1
CLB 5

0 0 0 0
کمتر از CLB 5

CLB & IELTS جدول تطابق

نوشتن خواندن درک مطلب صحبت کردن  
IELTS 5 IELTS 4 IELTS 5 IELTS 5 
CLB 5

IELTS 5.5 IELTS 5 IELTS 5.5 IELTS 5.5
CLB 6

IELTS 6 IELTS 6 IELTS 6 IELTS 6
CLB 7

IELTS 6.5 IELTS 6.5 IELTS 7.5 IELTS 6.5
CLB 8

IELTS 7 IELTS 7 IELTS 8 IELTS 7
CLB 9

سابقه کار (حداکثر ۱۵ امتیاز) به ازای هر سال سابقه کار تمام وقت یا معادل آن (‌حداقل ۳۰ ساعت در هفته)) که حقوق به شما پرداخت شده باشد، امتیاز کسب می کنید. این سابقه کار باید در سطوح مهارتی 0, A, B بر اساس طبقه بندی ملی مشاغل کانادا و در ۱۰ سال گذشته بدست آمده باشد. برای آنکه پرونده شما در نظر گرفته شود، بایستی حداقل یک سال سابقه داشته باشید

امتیاز سابقه کار
15 امتیاز
6 سال یا بیشتر

13 امتیاز
4 سال

11 امتیاز
2 سال یا بیشتر

9 امتیاز
یک سال

سن (حداکثر ۱۲ امتیاز)

امتیاز سن
12 امتیاز
18 تا 35 سال

11 امتیاز
36 سال

10 امتیاز
37 سال

9 امتیاز
38 سال

8 امتیاز
39 سال

7 امتیاز
40 سال

6 امتیاز
41 سال

3 امتیاز
42 سال

4 امتیاز
43 سال

3 امتیاز
44 سال

2 امتیاز
45 سال

1 امتیاز
46 سال

0 امتیاز
47 یا بالاتر

پیشنهاد کار در کانادا (حداکثر ۱۰ امتیاز) پیشنهاد کار یک درخواست استخدام از طرف یک کارفرمای کانادایی می‌باشد که توسط اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کاناد تایید شده باشد


10 امتیاز

پیشنهاد کار دائمی از یک کارفرمای کانادایی که توسط اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا تایید شده باشد.


10 امتیاز
شما یک پیشنهاد کار دائمی از یک کارفرمای کانادایی دارید و بدون نیاز به تایید HRSDC مشغول به کار هستید

قابلیت انطباق (حداکثر ۱۰ امتیاز)

امتیاز قابلیت انطباق

10 امتیاز

کار قبلی در کانادا برای متقاضی اصلی ( حداقل یک سال در مشاغل گروه A,B,0)

5 امتیاز

تحصیلات قبلی در کانادا برای متقاضی اصلی

5 امتیاز

تحصیلات قبلی در کانادا برای همسر

5 امتیاز

سابقه کار قبلی در کانادا برای همسر

5 امتیاز

پیشنهاد کار در کانادا

5 امتیاز

فامیل واجد شرایط در کانادا ( 18 سال به بالا)

5 امتیاز

سطح زبان همسر (CLB 4)