ظرفیت این برنامه تکمیل گردیده و این روش در حال حاضر بسته میباشد.

برنامه كارآفرینی كبك به دنبال جذب مدیران و تجار با تجربه ای است که به صورت فعال تجارتی را در کبک مدیریت کنند و به این نحو به اقتصاد استان کمک کنند و ایجاد شغل نمایند. کارآفرینان باید شرایط زیر را داشته باشند:

1- حداقل دو سال تجربه مدیریت در پنج سال گذشته در یك تجارت قانونمند در زمینه كشاورزی، بازرگانی یا صنعتی، با مالکیت حداقل ۲۵% از سرمایه شرکت

2- حداقل سرمایه خالص ۳۰۰٫۰۰۰ دلار كانادا باشد كه به صورت قانونی به دست آمده باشد

متقاضی ملزم به انجتم تعهدات و برداشتن شرط کارآفرینی (راه اندازی بیزینس و ایجاد شغل) پس از ورود به استان کبک میباشد.

به علاوه شما باید حداقل ۵۰ امتیاز در صورت قصد انجام یک پروژه تجاری، یا ۶۰ امتیاز در صورت قصد خرید یک تجارت در کبک بدست آورید. این امتیازات با توجه به فاكتور های گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی بدست می آید. این فاکتورها عبارتند از :

معیار گزینش امتیازات

تحصیلات

حداکثر 12 امتیاز

تجربه تجاری

حداکثر 12 امتیاز

سن

حداکثر 10 امتیاز

دانش زبان انگلیسی و /یا فرانسه

حداکثر 22 امتیاز

زندگی و داشتن بستگان نزدیک در کبک

حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

قابلیت انطباق

حداکثر 5 امتیاز

منابع مالی

حداکثر 10 امتیاز

پروژه تجاری

حداکثر 30 امتیاز

مجموع

حداکثر 110 امتیاز

امتیاز قبولی

50 یا 60 امتیاز
(بسته به نوع تجارت)علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

پس از رسیدن به کبک به عنوان مقیم دائم، برنامه كارآفرینی از شما خواهد خواست كه با ایجاد یا خرید کل یا درصدی (حداقل ۲۵% از ۱۰۰٫۰۰۰ دلار کاناد ) ا ز یك تجارت در استان کبک كه باید آن را مدیریت كنید، شرط ویزای اقامت کارآفرینی خود را بردارید. به استثنای تجارت در زمینه کشاورزی، تجارت شما باید حداقل یك كار جدید برای یك شهروند یا مقیم دائم ساکن کبک ایجاد كند.