ظرفیت این برنامه تکمیل گردیده و این روش در حال حاضر بسته میباشد.

متقاضیانی واجد شرایط مهاجرت به کبک هستند که امتیازات لازم را جهت ارسال مدارک کسب نمایند. این امتیاز برای افراد مجرد 49 و برای متاهلین 57 می باشد.
طبق آخرین اعلام اداره مهاجرت 6 امتیاز مربوط به افسر پرونده (سازگاری) حذف شده و لذا امتیاز قبولی و ارسال مدارک برای متاهلین و مجردین تغییر خواهد کرد.
انتظار میرود این امر موجب کاهش چشمگیر انجام مصاحبه گردد. اما کماکان در صورت لزوم اداره مهاجرت حق دعوت از متقاضی به مصاحبه را برای خود حفظ نموده است

تحصیلات

متقاضی اصلی

مقطع تحصیلی امتیاز
دیپلم 2
کاردانی 6
کارشناسی 10
کارشناسی ارشد 12
دکتری 14
حداکثر 14

همسر

مقطع تحصیلی امتیاز
دیپلم 1
کاردانی 2
کارشناسی 3
کارشناسی ارشد 4
دکتری 4
حداکثر 4

شغل

متقاضی اصلی

گروه شغلی امتیاز
گروه A 16
گروه B 12
گروه C 6
گروه D 2
گروه E,F,G 0
حداکثر 16

همسر

گروه شغلی امتیاز
گروه A 4
گروه B 3
گروه C 2
گروه D 1
گروه E,F,G 0
حداکثر 4

شغل

متقاضی اصلی

گروه شغلی امتیاز
گروه A 16
گروه B 12
گروه C 6
گروه D 2
گروه E,F,G 0
حداکثر 16

سن

متقاضی اصلی

سن امتیاز
18 تا 35 سال 16
36 سال 14
37 سال 12
38 سال 10
39 سال 8
40 سال 8
41 سال 4
42 سال 2
43 سال و بالاتر 0
حداکثر 16

همسر

سن امتیاز
18 تا 35 سال 3
36 سال 2
37 سال 2
38 سال 2
39 سال 2
40 سال 1
41 سال 1
42 سال 1
43 سال و بالاتر 0
حداکثر 3

دانش زبان

فرانسه

از آنجایی که زبان رسمی در استان کبک فرانسه میباشد دانستن این زبان برای اقدام به مهاجرت از اهمیت بسیاری برخوردار است . داشتن حداقل نمره B2 در آزمون TEFدر مهارت گفتاری و شنیداری برای متقاضی اصلی تقریبا الزامی می باشد.همسر متقاضی نیازی به ارایه این مدرک ندارد فقط کافیست در جلسه مصاحبه بتواند در سطح B1 صحبت کند.

امتیازات برای
هر مهارت
مهارت نوشتاری مهارت خواندنی امتیاز برای هر مهارت مهارت گفتاری مهارت شنیداری
1 9-7 9-7 2 9-7 9-8
1 6.5-5 6.5-4 1 6.5-5 7.5-5
0 4.5-1 3.5-1 0 4.5-1 4.5-1

انگلیسی

آزمون انگلیسی مورد تایید اداره مهاجرت IELTS است. در صورتیکه متقاضی امتیازات لازم را کسب کند نیازی به ارایه این مدرک نمیباشد.
هیچ امتیازی در زبان انگلیسی به همسر تعلق نمیگیرد.

امتیازات برای
هر مهارت
مهارت نوشتاری مهارت خواندنی امتیاز برای هر مهارت مهارت گفتاری مهارت شنیداری
1 9-7 9-7 2 9-7 9-8
1 6.5-5 6.5-4 1 6.5-5 7.5-5
0 4.5-1 3.5-1 0 4.5-1 4.5-1

داشتن فرزند

شرایط و سن فرزندان امتیاز
هر فرزند 12 ساله یا کوچکتر 4
هر فرزند 13 تا 21 سال 2
حداکثر 8

پیشنهاد شغلی

شرایط امتیاز
پیشنهاد شغلی معتبر برای کار در مونترال 8
پیشنهاد شغلی معتبر برای کار خارج از مونترال 10
حداکثر 10

اقامت قبلی در کبک

مدت اقامت امتیاز
تحصیل یا کار به مدت 3 تا 6 ماه 5
اقامت به هر دلیلی به مدت 3 ماه 2
اقامت به هر دلیلی از 2 هفته تا 3 ماه 1
حداکثر 5

سابقه کار خارج از کانادا

مدت امتیاز
کمتر از 6 ماه 0
6 تا 11 ماه 4
12 تا 23 ماه 4
24 تا 35 ماه 6
36 تا 47 ماه 6
48 ماه به بالا 6
حداکثر 8