ظرفیت این برنامه تکمیل گردیده و این روش در حال حاضر بسته میباشد.

برنامه خوداشتغالی كبك به دنبال جذب متقاضیانی است که قصد و توانایی ایجاد کار برای خودشان باشند. افراد خوداشتغال باید در ارتباط با حرفه خود تجربه لازم را داشته باشند. متقاضیان باید شرایط زیر را دارا باشند:

1- حداقل سرمایه خالص ۱۰۰٫۰۰۰ دلار كانادا كه به صورت قانونی به دست آمده باشد.
2- حداقل دو سال تجربه به عنوان فرد خوداشتغال در حرفه و تجارتی که قصد راه اندازی در کبک دارند.

درخواست کننده مجرد حداقل باید ۳۸ امتیاز بدست بیاورد. درخواست کننده متاهل باید حداقل ۴۵ امتیاز اخذ کند. ۶ امتیاز نیز در زمان مصاحبه بر اساس فاکتورهای مربوط به قابلیت انطباق فرد به وی اعطا میگردد. با در نظر گرفتن این امتیاز، درخواست کننده مجرد ۴۴ و درخواست کننده متاهل۵۱ میباشد. 

امتیازات معیار گزینش
حداکثر 12 امتیاز تحصیلات
حداکثر 16 امتیاز سابقه کار
حداکثر 10 امتیاز سن
حداکثر 22 امتیاز دانش زبان
حداکثر 8 امتیاز زندگی و داشتن بستگان در کبک
حداکثر 12 امتیاز مشخصات همسر
حداکثر 1 امتیاز خودکفایی مالی
38 امتیاز امتیاز قبولی اولیه برای افراد مجرد
45 امتیاز امتیاز قبولی اولیه برای متاهلین
حداکثر 6 امتیاز قابلیت انطباق
حداکثر 6 امتیاز منابع مالی
44 امتیاز امتیاز قبولی اولیه برای افراد مجرد
51 امتیاز امتیاز قبولی اولیه برای متاهلین


علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.