از ازدواج صوری شدیدا اجتناب نمایید.
در صورت اثبات صوری بودن ازدواج در هر دوره زمانی حتی پس از گرفتن اقامت دائم همسر، اقامت دائم باطل خواهد شد.

درخواست مهاجرت برای همسر میتواند در صورتیکه فرد اسپانسر کننده در داخل و یا خارج از کانادا زندگی کند، تشکیل شود. بدین معنی که برای اقدام به مهاجرت همسر الزامی به زندگی فرد اسپانسردر کانادا نمیباشد.

اسپانسر به دولت کانادا تعهد می دهد در زمانی که اسپانسر شونده به عنوان مقیم دائم به کانادا می آید، اسپانسرهم در خاک این کشور سکونت داشته باشد.

شرایط اسپانسر:

• شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد.
• حداقل باید 18سال سن داشته باشد.
• به جرایم جنسی ،تهدید ،جرایم علیه اشخاص ، خشونت علیه خانواده محکوم نشده باشد . مگر اینکه تبرئه شده باشد یا احاده حیثیت کرده باشد ، یا مجازات خود را گذرانده باشد و 5سال ازآن گذشته باشد.
• زمانی که این درخواست را مطرح می کند، همسر یا شریک زندگی دیگری نداشته باشد.
• طی 5 سال گذشته اسپانسر شخص دیگری از طریق ازدواج نشده باشد.
• شخص اسپانسر به خاطر تعهدات اسپانسرشیپ خود بدهکار دولت کانادا نباشد.
• باید به دولت کانادا و شخص اسپانسر شونده امضا و تعهد دهد که همسر یا شریک زندگی خود را تا سه سال حمایت مالی می کند.

نکته: اگر درطی این سه سال شخص اسپانسر شونده از دولت کمک مالی دریافت کند، فرد اسپانسر مکلف است تمامی این هزینه ها را پرداخت نماید.
نکته: اگر در طی این سه سال شخص اسپانسر و اسپانسر شونده از یکدیگر جدا شوند فرد اسپانسر همچنان تا اتمام این مدت مسوول هزینه های زندگی فرد اسپانسر شونده میباشد.


شرایط اسپانسر شونده

• حداقل 16سال سن داشته باشد.
• اعلام اینکه از تعهدات و وظایف خود نسبت به همسر خود ونسبت به دولت کانادا آگاه است.

نکته: پس ازاینکه شخص اسپانسر شونده اقامت دائم کانادا را دریافت نمود باید به مدت دو سال با شخص اسپانسر زندگی مشترک داشته باشد، در صورت عدم احراز این امر حتی پس از پایان این دو سال اقامت وی باطل خواهد شد و از کشور خارج خواهد گردید.

فرزند یا فرزندان : تنها فرزندان وابسته را می توان برای مهاجرت به کانادا اسپانسر کرد. عنوان “وابسته” زمانی به یک فرزند اطلاق می شود که فرزند مجرد بوده و کمتر از ۱۹ سال سن داشته باشد.