ویزای توریستی

این ویزا معمولا تا زمان اعتبار پاسپورت متقاضی (حد اکثر به مدت ۱۰ سال) اعتبار دارد و دارنده آن به طورنامحدود میتواند به خاک کانادا تردد کن دولی درهر سفر به کانادا بیشتر از شش ماه نمیتواند اقامت داشته باشد مگر اینکه درخواست تمدید نماید.

این نوع ویزای به دلیل اعتبار پنج ساله پاسپورتهای ایرانی حداکثر تا پنج سال ویا تا پایان اعتبار پاسپورت معتبر خواهد بود. به طور مثال درشرایطی که پاسپورت شما ۳ سال اعتبار دارد، ویزای چند ورودی شما نیز سه ساله خوهد بود..